top of page
sanathana dharmam dinamani review.png
sanathana dharmam webq.png

ரூ. 185/-

¶öB... ¶¯ìk.. AÝ>ïºï^

Manudharmam.png
Devi Bagavadham.png
Vedha kaala Bharatham.png
Kambar Tharum Ramayanam.png
Thirumandhira.png
Sri Maha Periyava.png

ரூ. 290/-

ரூ. 1,470/-

(Ö«õ| ÃVïºï^)

ரூ. 720/-

ரூ. 1,000/-

ரூ. 510/-

ரூ. 400/-

mahaswamigal varalaru.png

ரூ. 700/-

(Ö«õ| ÃVïºï^)

kivaja divider.png
ki va ja
abirami andhadhi

ரூ. 450/-

vazhikati

ரூ. 170/-

thirumurai malargal

ரூ. 935/-

Modi Gurumurthuy

¼>ÄÝ >çékìï¹[ AÝ>ïºï^...

divider_edited.png
gurumurthy
thaneer vitto valarthom

அரசியலிலிருந்து ஆன்மீகம் வரை... மத நம்பிக்கைகளிருத்து மதப் பிரச்னைககள் வரை... தொன்று தொட்டு வருகிற கலாச்சாரத்திலிருந்து தொழில் முன்னேற்றம் வரை... உலக நாடுகளின் போக்கிலிருந்து உள்ளூ அரசியல்வாதிகளின் நிலை வரை...

.zJ]

]B A>^

gurumurthy-titles-list.png
Enn Desam Enn Vaazhkai
narendra modi
Kalviye Karpagatharu
narendra modi exam warriors

ரூ. 450/-

ரூ. 150/-

ரூ. 150/-

ரூ. 750/-

ambedkar and modi.png

ரூ. 300/-

ÖÍ> ±_, Ãé ¸«Ãé\Vª EÍ>çªBVáì \u®D mçÅ ÄVìÍ> WAðìïáV_ ¨¿>©Ã⦠ïâ|ç«ï¹[ Ø>Vz©A. ¼\V½l[ >MÝmk\Vª ]Åç\ \u®D ¶«ÄVÓD ØÄB_ÃV⽪V_, zÛ«VÝ \u®D ÖÍ]BV ¨©Ã½ \Vuźïçá ïõ|^᪠¨[Ãç> ¶¿Ý>\Vï¡D sökVï¡D g«V¥D xBuE>V[ Öͱ_.

modi at 20.png

ரூ. 895/-

ÃVÃV ÄV¼Ç¸[ ØïV^çïï^ \u®D EÍ>çªïÓÂzD ¸«>\ì 弫Í]« ¼\V½ x[ت|ÝmkòD ¼>Ä káìßEÝ ]⦺ïÓÂzD Öç¦léVª ÎÝ]çÄçk¥D Îu®ç\çB¥D ÖÍ>© AÝ>ïD ¶éE g«VFþÅm. ÄJï ØåòÂï½ï^ ÃékuçÅ ¶aÝØ>Va©Ã]_ ¶kìï^ ÖòkòÂz\Vª ÎÝ]çÄçk ÖÍ>© AÝ>ïD ¨|ÝmÂïV⦡D ØÄFþÅm.

dhinamani logo.png

]ºï^þwç\, 27 \Vìß 2023

""EÍ>çªïçás¦ ØÄB¼é ¸«>VªD ¨[Å B>VìÝ>Ýç> köÝmÂØïVõ¦ ÖòkòÂzD Ö禼B ¼>ÄÝ][ Wì\VðD, ïâ¦ç\©A, káìßElKD ÎÝ]çÄ¡ ÖòÍm^áç> Öͱ_ >Âï ÄV[®ïÓ¦[ ¨|Ý]BDAþÅm.''

divider1.png
motham.png
disc price.png
disc price.png
nigala vilai.png
Thuklakkil Jayalalitha_webQ.png

ரூ. 130/-

Thuklakil NaPa_webQ.png

ரூ. 240/-

Thuklak Paarvaiyil Tamilzh Valarchi_webQ

ரூ. 110/-

Ennathu Arasiyal Payanam_webQ.png

ரூ. 500/-

Tamizhan Endru Sollada Thalai Kunindhu N

ரூ. 100/-

Aalumaigaludan Enadhu Anubavangal.png

ரூ. 220/-

maroon-03.jpg

¨ü. ¼k>VÍ>D÷

]B

manadhodu title for web.png

{ì g[tï ‡ ¼>EBkV]l[ ïVé½ß ·k|ï^

divider.png

"" p¼k>VÍ>D ¶kìï^ EÅÍ> ¼>Ä©ÃuÅVáì. >[ªét_éV ØÃVmåéß ¼Äçkï^ ÃékuçÅß ØÄF>kì. s·k NÍm Ãö­rÝ][

>çékì p¼k>VÍ>D ¶kìï¹[, ÖÍ> ·BÄöç> ±_,

¨_¼éV«VKD k«¼kuïÝ>Âï Î[®. ''

- ÛïÝzò psÛ¼BÍ]« Ä«ük] ĺï«VßÄVìB ükVtï^, ïVÞEA«D

manadhode pesugiren_webQ.png

ரூ. 425/-

barathiyar image.png
kaala varisail.png
barathi padaipugal.png
seeni visvanathan.png

18  தொகுப்புகள்

barathiyar.png

ரூ. 9,999/-

tag.png

ஆதாரபூர்வமான வரலாற்றுப் பெட்டகம்...

ÃV«] Ã禩Aïçá tïß EÅÍ> xçÅl_ Ã]©¸Ým Øk¹ÂØïVõ| kÍm^á,

±uÅVõ| ïõ¦ ¶_éB[ü W®kªÝ]uzD å\m ÃV«Vâ|Âï^ - ¼ÄV

Padagu Veedu_webQ.png
Adimaiyin Kaadhal_Front.jpg
Ra ki rangarajan title.png
endamuri title 2.png

ரூ. 350/-

ரூ. 410/-

meendum thulasi_webQ.png

ரூ. 290/-

13-14-15_webQ.png

ரூ. 155/-

thulasithalam_webQ.png

ரூ. 290/-

... Ö[ÐD Ãé ...

... Ö[ÐD Ãé ...

pic 1.png
puthagangal.png
sudhangan text.png
Parthathu Padithadu Rasithadu.png

ரூ. 500/-

Indrudan naan.png

ரூ. 200/-

Seelulloid Chozhan.png

ரூ. 625/-

pic 3.png
Ushaar Ulavaaligal.png

ரூ. 225/-

selavilla_webQ.png
thupariyum%20face_edited.png
devan.png
thupariyum lettering.png

1 & 2

ரூ. 515/-

¨_éV ¼åVFïÓÂzD yì¡ í®D Öͱ_,

A - z kç« Ã¦ºï¼áV| sáÂþ¥^áVì.

ÎËØkVò Tâ½KD ÖòÂï¼kõ½Bm ¶kEBD.

- å[¤ mÂá 12-11-2014

]B

ரூ. 1,000/-

... Ö[ÐD °«VáD ...

Yoga Vaasishtam_webQ.png

ரூ. 500/-

Kadha Sarith Sagaram_webQ.png

ரூ. 950/-

vivekanandam_webQ.png

ரூ. 1,155/-

Sangeetha mahangal_webQ.png

ரூ. 100/-

Sri boothanathan_webQ.png

ரூ. 110/-

(J[® ÃVïºï^)

other author bg.png
other authors list.png

¼\KD ¸«Ãé ¨¿Ý>Váìï^...

¼ÃV[Åkìï¹[ °«Vá\Vª ±_ï^...!

frame_TL.png
frame_BL.png
frame_TR.png
frame_BR.png
bottom of page